ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
57628 Cashier មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
56392 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
55477 admin assisant មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
54220 នាយករដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
54186 គណនេយ្យ បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
53444 រដ្ឋបាល មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
53436 គណនេយ្យ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
53217 ផ្នែករដ្ឋបាល មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
50996 គណនេយ្យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
50841 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
50508 បេឡាករ បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
50488 បេឡាករ បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
50289 គណនេយ្យករ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
50288 អ្នកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
49959 មន្រ្ដីឥណទាន មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
49415 Finance and Banking មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
49057 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
47822 អ្នកលក់ បរិញ្ញាប័ត្ររង ព្រះវិហារ បង្ហាញ
46251 Accountants បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ
45128 Hotel receptionists បរិញ្ញាប័ត្រ ព្រះវិហារ បង្ហាញ