ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58843 IT បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58842 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58841 Stock Controller បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58840 Receiving បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58839 Receiving បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58837 Assistant បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58837 Assistant បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58836 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58835 អ្នករត់តុ ថ្នាក់ទី១២ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58834 Sale ថ្នាក់ទី១២ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58818 Cashier វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58817 Stock បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58816 Educator មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58815 Technician បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58814 Educator Assistant បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58813 Sale ថ្នាក់ទី១១ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58812 Educator មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58810 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58809 Assistant បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
58808 Sale បរិញ្ញាប័ត្ររង ភ្នំពេញ បង្ហាញ