ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56907 Sale ថ្នាក់ទី១២ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56896 Sale ថ្នាក់ទី១២ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56895 cashier បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56894 Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56893 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56892 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56891 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56890 cashier បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56887 Cashier បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56885 Cashier ថ្នាក់ទី១២ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56884 Marketing Manager បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56883 Amin officer បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56881 Worer ថ្នាក់ទី១២ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56879 Human Resource បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56870 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56863 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56862 english teacher បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56859 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56858 អ្នកលក់ បរិញ្ញាប័ត្រ ភ្នំពេញ បង្ហាញ
56842 English Teacher មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ភ្នំពេញ បង្ហាញ