ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58203 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ ក្រចេះ បង្ហាញ
52901 សំណង់ បរិញ្ញាប័ត្រ ក្រចេះ បង្ហាញ
51452 គ្រូបង្រៀន​ ក្រចេះ បង្ហាញ
50552 គណនេយ្យករ ក្រចេះ បង្ហាញ
50037 គណនេយ្យ ក្រចេះ បង្ហាញ
49908 គ្រូបង្រៀន ក្រចេះ បង្ហាញ
48179 មន្ត្រីផ្នែកលក់ និងទំនាក់ទំនងអាជីវកម្ម មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
45632 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
45563 ក្រចេះ បង្ហាញ
45288 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
44705 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
44620 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
44402 Electrical engineers បរិញ្ញាប័ត្រ ក្រចេះ បង្ហាញ
43964 Cashiers and ticket clerks មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
43963 Civil engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
43808 Administrative and executive secretaries មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
43724 Financial and investment advisers មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
43628 Accountants មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ ក្រចេះ បង្ហាញ
43528 ក្រចេះ បង្ហាញ
43344 Pharmacists បរិញ្ញាប័ត្រ ក្រចេះ បង្ហាញ