ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56897 Sale ថ្នាក់ទី១២ កណ្តាល បង្ហាញ
56882 Human Resource បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56791 Marking officer បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56746 Janior business Analyst បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56498 ជំនួយការក្រុមហ៊ុន វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កណ្តាល បង្ហាញ
56371 Electrician បរិញ្ញាប័ត្ររង កណ្តាល បង្ហាញ
56328 Seller ថ្នាក់ទី១២ កណ្តាល បង្ហាញ
56311 Electrician មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កណ្តាល បង្ហាញ
56305 Cashier បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56272 Seller ថ្នាក់ទី១២ កណ្តាល បង្ហាញ
56207 Saler បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56170 seller បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56111 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56104 Sale ថ្នាក់ទី១១ កណ្តាល បង្ហាញ
56098 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56073 sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កណ្តាល បង្ហាញ
56072 Dealler បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
56007 Finance បរិញ្ញាប័ត្រ កណ្តាល បង្ហាញ
55901 Sale Admin វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កណ្តាល បង្ហាញ
55836 Saller ថ្នាក់ទី១២ កណ្តាល បង្ហាញ