ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58833 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58832 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58830 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58829 គណនេយ្យ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58827 គណនេយ្យ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58826 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58825 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58824 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58824 ​ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58824 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58781 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58780 ធនាគារ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58779 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58779 ​ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58778 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58776 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58775 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58774 គណនេយ្យ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58773 ទូទៅ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ធំ បង្ហាញ
58772 ទូទៅ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ធំ បង្ហាញ