ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56738 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56479 អ្នកផ្ដល់ពត័មាន ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56378 Nurse បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
56320 Marketing មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55870 Cash Collector បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55854 Credit Control admin បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55810 Cashier មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55380 Cashier មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55332 Sale វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55308 Security ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55217 Cashier មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55202 stock controller បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
55021 Driver ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
54850 Administrator បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
54803 Deputy Branch Manager បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
54683 Accounting បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
54541 Administrator បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
52922 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
52894 សំំណង់សីុវិល មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ
52883 Admin បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ស្ពឺ បង្ហាញ