ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
57902 Service បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
57522 Sale បរិញ្ញាប័ត្ររង កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
57384 Accountant បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
56442 Sales បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
55941 Sale វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
55553 Teller បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
54569 Admin General កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
54239 រដ្ឋបាល បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
53744 Marketing បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
53174 Manager បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
52131 វិស្វករ មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
50758 Customer Service បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
48740 Sale វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
47720 ជំនួយការអតិថិជន បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
46913 Accountants បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
45683 Sales demonstrators បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
45675 Secondary education teachers បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
45567 Agricultural technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
45481 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ
45340 Electrical engineering technicians មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ឆ្នាំង បង្ហាញ