ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
58691 Teller កំពង់ចាម បង្ហាញ
58690 Teller កំពង់ចាម បង្ហាញ
58328 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ចាម បង្ហាញ
58008 sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57994 គ្រប់គ្រង កំពង់ចាម បង្ហាញ
57988 accounting កំពង់ចាម បង្ហាញ
57943 Teller មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57705 Veterinary មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57494 គ្រប់គ្រង កំពង់ចាម បង្ហាញ
57492 គណនេយ្យករ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57416 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57416 Sale មិនទាន់​បញ្ចប់មហា/​សកលវិទ្យាល័យ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57396 accounting បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57379 បេឡាធិការ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57378 បេឡាធិការ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57377 បេឡាធិការ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57376 ច្បាប់ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57375 ច្បាប់ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57311 គណនេយ្យករ កំពង់ចាម បង្ហាញ
57309 គណនេយ្យករ កំពង់ចាម បង្ហាញ