ព័ត៌មានអ្នកស្វែងរកការងារតាមទីកន្លែង

JS ID មុខរបរ កម្រិតអប់រំ ទីកន្លែង ព័ត៌មានលម្អិត
56851 កម្មកររោងចក្រ មិនបាន​បញ្ចប់​ថ្នាក់ណាមួយ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56848 កម្មកររោងចក្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56574 ផ្នែកលក់ វិញ្ញាបនបត្រ​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ(បាក់ឌុប) កំពង់ចាម បង្ហាញ
56462 លក់ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56396 Sale Admin បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56315 Sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56269 Sale ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56268 Seller ថ្នាក់ទី១០ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56267 Sale ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ចាម បង្ហាញ
56209 Sale Admin បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55928 ផ្នែក អ្នករត់តុ ថ្នាក់ទី១២ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55808 sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55737 បេឡាធិការ បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55551 Customer Service Officer(CSO) បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55462 Sale consultant បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55417 sale បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55400 Sale consultant បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55200 Cashier បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55175 រោងចក្រ ថ្នាក់ទី៧ កំពង់ចាម បង្ហាញ
55135 Cashier បរិញ្ញាប័ត្រ កំពង់ចាម បង្ហាញ