សំណួរពេលសម្ភាសការងារ

សំណួរពេលសម្ភាសការងារ

 • ១. សំណួរអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
  • ក. សូមពិព័រណ៌នាអំពីខ្លួនអ្នក
  • ខ. តើកិច្ចការអ្វីខ្លះដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ ក្នុងពេលបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក?
  • គ. តើអ្វីគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលអ្នកធ្លាប់បានជួបប្រទះក្នុងពេលបំពេញការងារនាពេលកន្លងមក?
  • ឃ. ហេតុអ្វី អ្នកចង់ ឬបានលាឈប់ពីការងារដែលធ្វើថ្មីៗកន្លងមកនេះ?
 • ២. សំណួរអំពីចំណេះដឹងរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន
  • ក. តើអ្នកដឹងព័ត៌មានអ្វីខ្លះអំពីក្រុមហ៊ុន?
  • ខ. ហេតុអ្វី អ្នកចង់ធ្វើការងារ (ឬទទួលមុខតំណែង) នេះ?
  • គ. តើអ្នកគិតថា អ្នកអាចផ្តល់នូវសារសំខាន់ ឬការជ្រោមជ្រែងសម្រាប់ការងារបែបណាខ្លះ?
  • ឃ. តើអ្នកមានគម្រោងធ្វើការជាមួយក្រុមហ៊ុនរយៈពេលយូរប៉ុណ្ណាដែរ?
 • ៣. សំណួរពាក់ព័ន្ធសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជន
  • ក. តើអ្នកមានចំណុចខ្លាំងអ្វីខ្លះ?
  • ខ. តើអ្នកមានចំណុចខ្សោយអ្វីខ្លះ?
  • គ. តើអ្នកគិតថា ក្នុងរយៈពេល៥ឆ្នាំទៀត អ្នកនឹងក្លាយខ្លួនជាអ្វីនៅក្នុងកន្លែងការងារ?
 • ៤. សំណួរពាក់ព័ន្ធការអប់រំ
  • ក. ហេតុអ្វី អ្នកសម្រេចចិត្តបន្តការសិក្សានៅឧត្តមសិក្សា?
  • ខ. សូមបរិយាយអំពីគម្រោង ឬសកម្មភាពសំខាន់ៗដែលអ្នកបានធ្វើពេលនៅសិក្សា?
 • ៥. សំណួរពាក់ព័ន្ធបទពិសោធន៍ការងារ
  • ក. តើអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ការងារអ្វីខ្លះ?
  • ខ. តើអ្នកអាចបរិយាយអំពីការងារពីមុនបានដែរឬទេ?
 • ៦. សំណួរពាក់ព័ន្ធការបន្តការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព
  • ក. តើអ្នកបានធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះ តាំងពីពេលឈប់ពីការងារកន្លងមក?
  • ខ. តើថ្មីៗនេះ អ្នកបានបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនបែបណាខ្លះ?
 • ៧. សំណួរពាក់ព័ន្ធសក្តានុពលរបស់បេក្ខជនចំពោះការងារ
  • ក. តើអ្នកដឹងឬទេ ហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនត្រូវជ្រើសរើសរូបអ្នក ដោយមិនជ្រើសរើសបេក្ខជនដទៃ?
  • ខ. តើអ្នកបានដាក់ពាក្យសុំការងារនៅក្រុមហ៊ុនណាខ្លះទៀតក្រៅពីនេះ?
  • គ. តើអ្នកត្រូវបានផ្តល់ឱកាសការងារពីក្រុមហ៊ុនផ្សេង ក្នុងពេលដំណាលគ្នានេះមែនទេ?
  • ឃ. ហេតុអ្វី អ្នកដាក់ពាក្យសុំការងារសម្រាប់មុខតំណែងនេះ?
 • ៨. សំណួរពាក់ព័ន្ធកត្តាជំរុញចិត្ត ឬគោលដៅអាជីព
  • ក. ហេតុអ្វីអ្នកសម្រេចចិត្តផ្លាស់ប្តូរអាជីព និងការងារ?
  • ខ. តើអ្វីដែលផ្តល់ការជំរុញទឹកចិត្តចំពោះរូបអ្នក?
 • ៩. សំណួរពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពផ្សេងៗក្រៅពីការងារ
 • ១០. សំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងប្រាក់បៀវត្ស
  • ក. អ្នកអ្នកគិតថា អ្នកគួរទទួលបានប្រាក់ខែប៉ុន្មាន?
  • ខ. តើគួរចរចាបែបណាដើម្បីទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់?
 • ១១. សំណួរដែលបេក្ខជនគួរសួរខ្លួនឯង និងសួរត្រឡប់ទៅនិយោជក
  • ក. តើខ្ញុំអាចធ្វើការងារនេះបានដែរឬទេ?
  • ខ. តើខ្ញុំចង់បានការងារដែរឬទេ?
  • គ. តើខ្ញុំអាចចិញ្ចឹមជីវិតតាមរយៈប្រាក់ខែនេះបានដែរឬទេ?
  • ឃ. តើមុខតំណែងនេះទើបតែបង្កើតថ្មីមែនទេ?
  • ង. តើអ្នកអាចពន្យល់ពីរបៀបគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនបានដែរឬទេ?