សម្ភាសការងារ

 • តើសម្ភាសការងារជាអ្វី?
 • ទម្រង់នៃការសម្ភាសការងារ
  • ១. សម្ភាសការងារជាមួយគណៈកម្មការ
  • ២. សម្ភាសបែបបណ្តាក់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់
  • ៣. សម្ភាសតាមទូរសព្ទ
  • ៤. សម្ភាសនៅក្រៅការិយាល័យ
  • ៥. សម្ភាសនៅគ្រឹះស្ថានសិក្សា
  • ៦. សម្ភាសក្នុងពិព័រណ៍ការងារ
  • ៧. សម្ភាសបែបករណីសិក្សាជាក់ស្តែង
 • ការរៀបចំមុនពេលសម្ភាសការងារ
  • ១. ការគ្រប់គ្រងពេលវេលា
  • ២. ការស្លៀកពាក់
  • ៣. វត្ថុដែលគួរយកជាប់ខ្លួនពេលសម្ភាស
 • លំហូរនៃការសម្ភាសការងារ