ក្រោយពេលសម្ភាសការងារ

ក្រោយពេលសម្ភាសការងារ

  • ការសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណ
  • សេចក្តីកត់សម្គាល់អំពីដំណើរការសម្ភាសការងារ
  • ការចរចាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម