ទ.ជ.ម.ក ដៃគូរសហការរបស់ពួកយើង

​ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ ដោយមានការចូលរូម ចំណែក ពីសំណាក់ដៃគូរ អភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើអោយការផ្តល់សេវាការងារ និងព័ត៌មានទីផ្សារ ការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ជារូមរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ មានដៃគូរសហការមួយចំនួនដូច ខាងក្រោម៖