ព័ត៌មានទីផ្សារការងារកម្ពុជា


ទំព័រកំពុងអភិវឌ្ឍន៍

សូមអធ្យាស្រ័យ

ព័ត៌មានថ្មីៗ
ក្នុងប្រទេស
ផ្សេងទៀត
សកម្មភាព
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបងរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំ...
  2017-09-09 00:05:14

  កាលពីថ្ងៃទី ០៧ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តបាត់ដំបង នៃទី​ភ្នាក់ងា​រជាតិមុ​ខ​របរ​ និងការងារ បានរៀ​បចំសិក្ខាសាលាពីការណែនាំអាជីព និងវិជ្ជាជីវៈដល់និស្សិ​តនៃសា​កល​វិទ្យា​ល័​យបៀលប្រាយ ដែលមាននិស្សិតចូលរួមចំនួន៩២នាក់ នារី៧៥នាក់ ដែលពួកគេកំ​ពុង​មាន​ត​ម្រូវកា​រកា​រងារនា​ពេ​លឆា​ប់​ខា​ងមុខនេះ​ និងមា​នការសហ...

  ផ្សេងទៀត
 • មជ្ឈមណ្ឌលការងារខេត្តសៀមរាបរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពី...
  2017-09-04 04:32:21

  កាលពីថ្ងៃទី ១ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧មជ្ឈមណ្ឌលការងារសៀមរាប នៃទី​ភ្នាក់ងា​រជាតិមុខរបរ​ និងការងារ បានរៀ​បចំសិក្ខាសាលាពីការណែនាំអាជីព និងវិជ្ជាជីវៈដល់និស្សិ​តនៃសា​កល​វិទ្យា​ល័​យUFEA ដែលមាននិស្សិតចូលរួមចំនួន៦៩នាក់ដែលពួកគេកំពុងមាន​តម្រូវកា​រកា​រងារនា​ពេ​លឆា​ប់​ខា​ងមុខនេះ​ និងមា​នការសហការរៀ​បចំ​ដោ​យថ្នា​ក់ដឹក​នាំសាកលវ...

  ផ្សេងទៀត
 • វេទិកាសម្ភាសការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលការងារភ្នំពេញមានអ្...
  2017-09-03 21:10:48

  ជារៀងរាល់ខែ មជ្ឈមណ្ឌលកា​រងាររាជធានីភ្នំពេញ តែងតែរៀបចំកា​រសម្ភាសការ​ងារ​ដ​ល់​អ្នកស្វែងរក​ការងារធ្វើ វេទិកាក្នុងខែនីមួយៗមានការចូលរួមពី ក្រុមហ៊ុនផ្សេ​ងៗដែ​លមាន​បំ​ណង់ស្វែងរកបុគ្គលិ​ក​ឲ្យ​ប​ម្រើ​ការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ឬគ្រិះស្ថានរបស់ខ្លួន។​ជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃ​ទី៣១ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម​ជ្ឈ​មណ្ឌ​លការងាររាជធានីភ្នំព...

  ផ្សេងទៀត