ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ឯកសារគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរួមមាន៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ, ព្រះរាជក្រម, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ, សេចក្តីជូនដំណឹង, គោលនយោបាយជាតិនានាដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់សាធារណជនទូទៅ និងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន។

ចំណងជើង Type ឈ្មោះក្រសួង ថ្ងៃខែបង្កើតច្បាប់ Download
សារាចរស្តីពីការដោះ​ស្រាយវិវាទការងារ

សារាចរ

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2002-07-05 Khmer
សារាចរស្តីពីការ​អនុវត្តន៍វិធានការអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារនៅតាម​គ្រឹះស្ថានផលិតឥដ្ឋ

សារាចរ

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2000-06-02 Khmer
សារាចរស្តីពីការអនុវត្តន៍ច្បាប់ការងារ ស្តីពីសន្តិសុខ និងអនាម័យ​ច្បាប់ការងារ ចំពោះកម្មករនិយោជិត ការគោរពសិទ្ធិកិត្តិយសរបស់កកម្មករ

សារាចរ

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ និងអតីតយុទ្ធជន

1997-01-08 Khmer
សារាចរស្តីពីប្រាក់​ឈ្នួល​នៃការងារពេលយប់ ១៩៩៧

សារាចរ

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

1999-10-19 Khmer
សារាចរស្តីពីសិទ្ធិធ្វើកូដកម្ម

សារាចរ

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2000-03-06 Khmer