ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ឯកសារគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរួមមាន៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ, ព្រះរាជក្រម, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ, សេចក្តីជូនដំណឹង, គោលនយោបាយជាតិនានាដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់សាធារណជនទូទៅ និងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន។

ចំណងជើង Type ឈ្មោះក្រសួង ថ្ងៃខែបង្កើតច្បាប់ Download
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងពលករបរទេស ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2002-12-11 Khmer
ប្រកាសស្តីពីការតែងតាំងក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្តាល

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2003-03-12 Khmer
ប្រកាសស្តីពីសៀវភៅការងារ និងប័ណ្ណការងារ ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ និងអតីតយុទ្ធជន

1994-01-20 Khmer
ប្រកាសស្តីពីការឈប់សំរាកពិសេស

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2001-10-11 Khmer
ប្រកាសស្តីពីសៀវភៅការងារកម្មករនិយោជិតខ្មែរ ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2001-07-02 Khmer
ប្រកាសរួមស្តីពីការជូនដំណឹងហានិភ័យការងារ

ប្រកាស

ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

2008-06-16 Khmer
ប្រកាសស្តីពីសំឡេងក្នុងទីកន្លែងធ្វើការ ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2003-04-22 Khmer
ប្រកាសស្តីពីការរៀបចំបង្គន់អនាម័យ ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2000-02-10 Khmer
ប្រកាសស្តីពីបរិយាកាសកំដៅក្នុងកន្លែងធ្វើការ ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2002-06-11 Khmer
ប្រកាសស្តីពីការបង្កើតអង្គភាពពលករបរទេស ១៩៩៧

ប្រកាស

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

2002-11-13 Khmer