ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ឯកសារគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរួមមាន៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ, ព្រះរាជក្រម, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ, សេចក្តីជូនដំណឹង, គោលនយោបាយជាតិនានាដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់សាធារណជនទូទៅ និងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន។

ចំណងជើង Type ឈ្មោះក្រសួង ថ្ងៃខែបង្កើតច្បាប់ Download
ច្បាប់ស្តីពីការងារ ១៩៩៧

ព្រះរាជក្រម

ក្រសួងសង្គមកិច្ចការងារ បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងយុវនីតិសម្បទា

1997-03-13 Khmer
ច្បាប់ស្តីពីការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធី

ព្រះរាជក្រម

ក្រសួងមហាផ្ទៃ

2009-12-05 Khmer
ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ២០០៩

ព្រះរាជក្រម

ក្រសួងយុត្តិធម៌

2009-12-05 Khmer
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំអង្គការតុលាការ

ព្រះរាជក្រម

ក្រសួងយុត្តិធម៌

2014-05-23 Khmer
ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ២០០៧

ព្រះរាជក្រម

ក្រសួងយុត្តិធម៌

2007-08-11 Khmer
ក្រមរដ្ឋប្បវេណី

ព្រះរាជក្រម

ក្រសួងយុត្តិធម៌

2007-12-17 Khmer
ច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់

ព្រះរាជក្រម

2015-12-11 Khmer
ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី១៩៩៤

ព្រះរាជក្រម

1994-07-19 Khmer