ច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិ

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារប្រមូលផ្តុំនូវរាល់ឯកសារគតិយុត្តដែលមានជាធរមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរួមមាន៖ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា, សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ, ព្រះរាជក្រម, អនុក្រឹត្យ, ប្រកាស, សារាចរ, សេចក្តីជូនដំណឹង, គោលនយោបាយជាតិនានាដែលដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាល។ បណ្តុំឯកសារទាំងនោះរៀបចំឡើងដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការស្រាវជ្រាវរបស់សាធារណជនទូទៅ និងអាចទាញយកមកប្រើប្រាស់បាន។

ចំណងជើង Type ឈ្មោះក្រសួង ថ្ងៃខែបង្កើតច្បាប់ Download
អនុសញ្ញាលេខ ១០៥ ស្តីពីការ​លុបបំបាត់ការងារដោយបង្ខំ ១៩៥៧

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ

1957-06-25 Khmer
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីពាណិជ្ជកម្មទំនិញអាស៊ាន

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

2009-02-26 Khmer
អនុសញ្ញាស្តីពីឋានៈជនភៀសខ្លួន

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1950-12-14 Khmer
អនុសញ្ញាលេខ ១១១ ស្តីពីការរើសអើងក្នុងការងារ និងមុខរបរ ១៩៥៨

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ

1957-06-25 Khmer
កិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាន ស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយ និងការឆ្លើយតបសង្រ្គោះបន្ទាន់២០០៨

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

2005-07-26 Khmer
អនុសញ្ញាស្តីពីសារធាតុដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទឆ្នាំ១៩៧១

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1971-02-21 Khmer
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបង្រ្កាបការដាក់គ្រាប់បែកផ្ទុះរបស់ភេរវករ២០០៥

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1997-12-15 Khmer
កតិកាសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងវប្បធម៌ ១៩៦៦

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1966-12-16 Khmer
អនុសញ្ញាលេខ ១៣៨ ការកំរិតអាយុប្បបរមាសម្រាប់ការចូលធ្វើការងារ ១៩៧៣

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ

1973-06-26 Khmer
អនុសញ្ញាលេខ ២៩ ស្តីពីការងារដោយបង្ខំ ឬជាកាតព្វកិច្ច

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ

1930-06-28 Khmer
អនុសញ្ញាស្តីពីកិច្ចការពារបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌​ក្រោម​​ទឹក

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​

2001-11-02 Khmer
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើទារុណកម្ម និងការប្រព្រឹត្តមកលើខ្លួន ឬទណ្ឌកម្មឯទៀត ដែលឃោរឃៅ អមនុស្សធម៌ ឬបន្ថោកបន្ទាប ១៩៨៧

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1984-12-10 Khmer
កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយ ១៩៦៦

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1966-12-16 Khmer
អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្ការ និងផ្តន្ទាទោស​ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រល័យពូជសាសន៍ ១៩៤៨

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1948-12-09 Khmer
អនុសញ្ញាលេខ ៨៧ ស្តីពីសេរីភាពនៃសមាគម និងការការពារសិទ្ធិ នៃការបង្កើតសមាគម ១៩៤៨

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ

1988-07-09 Khmer
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងស្រ្តីភេទ១៩៧៩

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1979-12-18 Khmer
កិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគទូលំទូលាយអាស៊ាន

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

2009-02-26 Khmer
អនុសញ្ញាស្តីពីការបំបាត់រាល់ទម្រង់ នៃការរើសអើងពូជសាសន៍

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1965-12-21 Khmer
អនុសញ្ញាលេខ ៩៨ ស្តីពីការអនុវត្តន៍​គោលការណ៍ នៃសិទ្ធិបង្កើត​សមាគម និង​សិទ្ធិនៃការចរចារជាសមូហភាព ១៩៤៩

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ

1949-07-01 Khmer
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានដល់អំពើភេរវកម្ម

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1999-12-09 Khmer
កិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្លន់នាវា និងអំពើប្លន់ប្រដាប់អាវុធដែនសមុទ្រអាស៊ី២០០៥

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ

2005-05-03 Khmer
អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉ែនស្តីពីកិច្ចការពារស្រទាប់អូហ្សូន

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1988-09-22 Khmer
អនុសញ្ញាលេខ ១០០ ស្តីពីប្រាក់ឈ្នួលស្មើគ្នាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបុរស-ស្រ្តី ចំពោះការងារ​មានតម្លៃស្មើគ្នា ១៩៥១

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិខាងការងារ

1951-06-29 Khmer
អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

អង្គការសហប្រជាជាតិ

1989-11-20 Khmer
កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីបត្យាប័នខ្មែរ កូរ៉េ

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

ក្រសួងយុត្តិធម៌

2009-10-22 Khmer
អនុសញ្ញាស្តីពីការបង្រ្កាបអំពើខុសច្បាប់ទៅនឹងសុវត្ថិភាពនៃការធ្វើនាវាចរណ៍តាមដែនសមុទ្រ

សន្ធិសញ្ញា និងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិ

មហាសន្និបាតសហប្រជាជាតិ

1988-03-10 Khmer