គម្រោងបានបញ្ចប់

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ដោយមានការចូលរូមចំណែកពីសំណាក់ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេស ដើម្បីធ្វើអោយការផ្តល់សេវាការងារ និងព័ត៌មានទីផ្សារ ការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។

ល.រ ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ កិច្ចសហការ រយៈពេល

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO)

ការអង្កេតប្រមូលទិន្នន័យស្តីពីតម្រូវការជំនាញរបស់និយោជកនៅកម្ពុជា

២០១២

ការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពមន្រ្តី NEA លើការផ្តល់សេវាការងារ និងការបោះពុម្ពសម្ភារផ្សព្វផ្សាយ

២០១១

ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការងារ និង បណ្តុះបណ្តាលមន្រ្តីផ្នែកសេវាការងារ

២០១០

គម្រោង ASEAN –KOREA

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សលើកទី១៣ នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

១០-២១កុម្ភះ២០១៤

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ (Korean Development Institute, KDI)

បានចូលរួមធ្វើការសិក្សារួមគ្នាជាមួយអ្នកជំនាញការកូរ៉េស្តីពី“ការព្យាករណ៍ទៅលើតម្រូវការជំនាញនៅលើទីផ្សារការងារប្រទេសកម្ពុជា” និង “កង្វះខាតជំនាញនៅលើទីផ្សារការងារ”

២០១២-២០១៤

អង្គការអប់រំវិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌នៃសហប្រជាជាតិ(United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, UNESCO)

បានចូលរួមសិក្សា និងផ្តល់ជាធាតុចូលក្នុងគម្រោងស្តីពី “Girl’s and Woman’s Career Perspectives and Choices in the Asia-Pacific Region and the Role of Education”

២០១៣

ពិព័ណ៌ការងារថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១១

២០១១

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងវិទ្យាស្ថានរដ្ឋបាលសាធារណៈ និងធនធានមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (Ministry of Commerce and the Institute of Public Administration and Human Resources of the Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China)

បញ្ជូនមន្រ្តី ២០រូប ទៅបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី “ការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងព័ត៌មានកម្លាំងពលកម្មនៅកម្ពុជា” នៅទីក្រុងប៉េងកាំង នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន

២០១២-២០១៣

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ក្រោមគម្រោង STVET

ទទួលបានអ្នកជំនាញការ ០២ រូប ផ្នែកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានទីផ្សារការងារ

២០១២

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិសហប្រជាជាតិ (United Nations Development Programme, UNDP)

ការអង្កេតស្តីពីកង្វះខាតជំនាញក្នុង វិស័យទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តសៀមរាប

២០១២

ពិព័រណ៌ការងារនៅខេត្តសៀមរាប

២០១២