ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍

ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ២០១០ដោយមានការចូលរូមចំណែកពីសំណាក់ដៃគូ អភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការឧបត្ថម្ភគាំទ្រទាំងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងបច្ចេកទេស ដើម្បីធ្វើអោយការផ្តល់សេវាការងារ និងព័ត៌មានទីផ្សារ ការងារឱ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ បច្ចុប្បន្ននេះ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ បានទទួលនូវគម្រោងមួយចំនួនមានដូច ខាងក្រោម៖

ILO

អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារ (ILO)

ILO

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB)

ILO

កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ (UNDP)

ILO

អង្គការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត និងវប្បធម៌ នៃសហប្រជាជាតិ(UNESCO)

ILO

វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍន៍កូរ៉េ (Korean Development Institute, KDI)

ILO

ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិស៊ុយអ៊ែត (SIDA)

ILO

គម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវការជប៉ុន (JAPAN’S ODA)