សេចក្ដីជូនដំណឹង

Sabay Digital Corporation ត្រូវការជ្រើសរើស Android Developer


ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម 077 232 378 / 016 786 655 ឬផ្ញើ CV មកកាន់ Email: jc_pp@nea.gov.kh -ទីតាំង ៖ ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរ និងការងារ (ស្ថិតក្នុងបរិវេណក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ)

ទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម 077 232 378 / 016 786 655
សេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងទៀត